Informace k zápisu do 1.tříd

Zápis dětí do 1. tříd se bude konat 3.4.2019.

Odklad povinné školní docházky

Odklad povinné školní docházky: není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud požadované posudky budete mít již před zápisem (odborný nebo dětský lékař; školské poradenské zařízení) přineste je k zápisu.
O odklad povinné školní docházky písemně požádá zákonný zástupce dítěte do 30. dubna 2019. Rozhodnutí o odkladu školní docházky bude vydáno ředitelem školy v průběhu měsíců května a června 2019.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Zákupy pro školní rok 2019/2020:

1. Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové základní školy - území obce Zákupy (Zákupy, Nové Zákupy, Kamenice, Šidlov, Lasvice, Božíkov, Veselí, Brenná).
2. Žáci s místem trvalého pobytu na území jiných obcí do naplnění kapacity.
3. Plánovaný počet tříd 1.ročníku: 2. Počet žáků, které bude škola do těchto tříd přijímat: 60.

Rodiče budoucích prvňáčků budou pozváni v květnu 2019 na besedu s PhDr. Miroslavem Hudcem
z České Lípy a zároveň proběhne informativní schůzka s třídními učiteli.

Výsledek zápisu do 1. tříd ZŠ a MŠ Zákupy pro školní rok 2019/2020
Registrační číslo žáka Přijat (a) k základnímu vzdělávání od 1.9.2019