SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZŠ A MŠ ZÁKUPY

Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku ke dni 23.11.2015.

Předseda spolku: Helena Pelčáková

Členové spolku:  1.A - Kateřina Černá
                               1.B - Jana Malinová
                               2.A - Nela Jeriová
                               2.B - Eva Pačesová
                               3.A - Kateřina Pavelková
                               3.B - Lenka Žáková
                               4.A - Jana Malinová
                               4.B - Adéla Pechková
                               5.A - Denisa Manová
                               5.B - Michaela Moníková - Zemanová
                               6.A - Kateřina Adamcová
                               6.B - Ing. Romana Kohoutová
                               7.A - Andrea Lamatová
                               7.B - Blanka Jirásková
                               8.A - Leona Vobrová
                               8.B - Martina Brůžková
                               9.A - Helena Pelčáková
                               9.B - Kateřina Pavelková
                             

Účel a náplň činnosti SRPŠ:

1) Hlavním posláním SRPŠ je spolupráce rodičů a zákonných zástupců dětí se ZŠ a MŠ Zákupy.
2) Činnost SRPŠ je zaměřena především na:

 •      projednávání koncepce a podpora výchovně vzdělávací práce školy
 •      v rámci disponibilních prostředků finanční pomoc škole v oblasti materiální a hospodářské
 •      podpora zájmové a odborné činnosti školy
 •      pomoc rodičů škole

3) Ke splnění těchto základních cílů SRPŠ zejména:

 • zvyšuje informovanost rodičů a veřejnosti o dění ve škole, právech a povinnostech žáků, zákonných zástupců
     a pedagogických pracovníků, podporuje aktivní spolupráci rodičů a jejich zapojení do života školy;
 • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování;
 • přispívá škole materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí    apod.;
 • předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy, členové SRPŠ mají právo přicházet
  s náměty, které mohou zlepšit vzdělávací a výchovnou práci školy;
 • působí na rodiče ke správné výchově dětí v rodině.

4) HV SRPŠ projednává rozpočet, jeho čerpání v předešlém roce, plán výdajů pro následující rok.

Na třídních schůzkách 13.9.2022 bylo odhlasováno 270 rodiči ( z 270 přítomných rodičů 100% odsouhlasilo) navýšení členského příspěvku na 300,- Kč.

Členský příspěvek je stanoven ve výši 300,- Kč na rodinu na školní rok. Příspěvek platí nejstarší ze sourozenců.

Stanovy spolku jsou k nahlédnutí u zástupce ředitele školy.