Informace o přijímacím řízení do středních škol ve školním roce 2022/2023

Kdo se může účastnit přijímacího řízení

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří v termínu stanoveném školským zákonem podali úplnou přihlášku řediteli střední školy.

Obsah a forma přijímací zkoušky

Obsah i forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Přijímací zkoušky se konají dle stanovených kritérií a stanoveného počtu přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání.

Jednotná přijímací zkouška osahuje 

1. písemný  test ze vzdělávacího oboru    Český jazyk a literatura

2. písemný  test ze vzdělávacího oboru    Matematika a její aplikace

Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek

Každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu, přičemž způsob omlouvání se neliší od úpravy ve školském zákoně).

Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí).

Škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí, obdrží prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále též „Centrum“) výsledky uchazeče.

Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje Centrum, kterému ještě v den konání jednotné přijímací zkoušky pošle škola naskenované testy. Centrum je povinno zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dní. Škola má pak 1 den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky uchazečů, což má za cíl urychlit délku trvání přijímacího řízení tak, aby uchazeči znali výsledky v co nejkratším možném termínu.

Zveřejnění výsledků a přijímání uchazečů na uvolněná místa

Škola vyvěsí seznam s výsledky 8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací zkoušky na veřejně přístupném místě ve škole a na svých webových stránkách, a to alespoň na dobu 15 dnů. Uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem.

Změna nastává ve způsobu uplatnění opravného prostředku. Zákon říká, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné. K tomu se přistoupilo z důvodu urychlení procesu přijímání.

Uchazeči nepřichází o možnost být operativně přijati na místa, která budou uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“ (tedy o možnost „být přijati na odvolání“ jak je ve veřejnosti vžito). Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Ředitel bude moci sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků.  Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách ministerstvo.

U oborů středního vzdělání s výučním listem se nemusí s vyhodnocováním přijímacího řízení čekat na konání jednotné přijímací zkoušky a lze jej učinit i s předstihem (např. v průběhu dubna či května). Ředitel školy v tomto případě zveřejní seznam uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí.

Aby se sladily termíny s jednotnou přijímací zkouškou a uchazeč si mohl kvalifikovaně vybrat preferovanou variantu střední školy v případě, že se hlásí současně např. na maturitní a nematuritní obor, ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů také nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve). Nově je ovšem stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí opakovaně bez účasti krajského úřadu.

Odevzdání zápisového lístku

Lhůta je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

Další pravidla pro konání přijímací zkoušky

V přijímacím řízení se pro úpravu podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo osob, které získali předchozí vzdělávání v zahraničí, uplatní stejná pravidla, která jsou uvedena ve školském zákoně a stávajících prováděcích předpisech. Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou.

 

Další informace na webu:

Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje: www.edulk.cz

Systém ISA: www.infoabsolvent.cz

Průvodce světem povolání: www.techyes.info, www.risa.cz

Prezentace středních škol: www.nuov.cz, www.uiv.cz, www.vzdelavani.cz

Metodika výběru povolání - Integrovaný systém typových pozic : www.istp.cz

Informace o stavu zaměstnanosti v ČR a regionech: www.czso.cz