Informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2022/2023

Termíny přijímacího řízení

Termíny přijímacího řízení a zároveň s nimi související termíny pro podání přihlášek či zveřejnění informací apod. Termíny jsou stanoveny dle platné legislativy..

31. října 2022 - termín pro zveřejnění kritérií přijímacího řízení, termínů konání přijímací zkoušky pro 1. kolo a počtu přijímaných uchazečů pro obory vzdělání s talentovou zkouškou.

30. listopadu 2022 - ZŠ vydá uchazečům o obory s TZ zápisový lístek. Termín pro předání přihlášky ke vzdělávání v oborech s talentovou zkouškou řediteli střední školy do všech forem vzdělávání. Přihlášku odevzdá uchazeč.

v termínu od 2. ledna a 15. ledna 2023 - talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (umělecky zaměřené obory i sportovní gymnázia), termíny stanoví škola.

31. ledna 2023 - termín pro zveřejnění kritérií přijímacího řízení, termínů konání přijímací zkoušky pro 1. kolo a počtu přijímaných uchazečů.

5. února až 15. února 2023 - zveřejnění rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do oborů s TZ (umělecky zaměřené obory); SG pokračují v přijímacím řízení.

1.března 2023 - termín pro předání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do denní formy vzdělávání. Přihlášku odevzdá uchazeč.

15. března 2023 - ZŠ vydá uchazečům o obory bez TZ zápisový lístek.

13. dubna a 14. dubna 2023 - termín pro konání jednotných přijímacích zkoušek v rámci prvního kola přijímacího řízení do 4letých oborů vzdělání včetně sportovních gymnázií a nástavbového studia.

 17. dubna a 18. dubna 2023 - termín pro konání jednotných přijímacích zkoušek v rámci prvního kola přijímacího řízení do 6letých a 8letých oborů vzdělání.

10. května a 11. května 2023 - náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek.

Kdo se může účastnit přijímacího řízení

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří v termínu stanoveném školským zákonem podali úplnou přihlášku řediteli střední školy.

Obsah a forma přijímací zkoušky

Obsah i forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Přijímací zkoušky se konají dle stanovených kritérií a stanoveného počtu přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání.

Jednotná přijímací zkouška osahuje 

1. písemný  test ze vzdělávacího oboru    Český jazyk a literatura

2. písemný  test ze vzdělávacího oboru    Matematika a její aplikace

Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek

Každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu, přičemž způsob omlouvání se neliší od úpravy ve školském zákoně).

Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí).

Škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí, obdrží prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále též „Centrum“) výsledky uchazeče.

Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje Centrum, kterému ještě v den konání jednotné přijímací zkoušky pošle škola naskenované testy. Centrum je povinno zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dní. Škola má pak 1 den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky uchazečů, což má za cíl urychlit délku trvání přijímacího řízení tak, aby uchazeči znali výsledky v co nejkratším možném termínu.

Zveřejnění výsledků a přijímání uchazečů na uvolněná místa

Škola vyvěsí seznam s výsledky 8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací zkoušky na veřejně přístupném místě ve škole a na svých webových stránkách, a to alespoň na dobu 15 dnů. Uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem.

Změna nastává ve způsobu uplatnění opravného prostředku. Zákon říká, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné. K tomu se přistoupilo z důvodu urychlení procesu přijímání.

Uchazeči nepřichází o možnost být operativně přijati na místa, která budou uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“ (tedy o možnost „být přijati na odvolání“ jak je ve veřejnosti vžito). Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Ředitel bude moci sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků.  Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách ministerstvo.

U oborů středního vzdělání s výučním listem se nemusí s vyhodnocováním přijímacího řízení čekat na konání jednotné přijímací zkoušky a lze jej učinit i s předstihem (např. v průběhu dubna či května). Ředitel školy v tomto případě zveřejní seznam uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí.

Aby se sladily termíny s jednotnou přijímací zkouškou a uchazeč si mohl kvalifikovaně vybrat preferovanou variantu střední školy v případě, že se hlásí současně např. na maturitní a nematuritní obor, ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů také nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve). Nově je ovšem stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí opakovaně bez účasti krajského úřadu.

Odevzdání zápisového lístku

Lhůta je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

Další pravidla pro konání přijímací zkoušky

V přijímacím řízení se pro úpravu podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo osob, které získali předchozí vzdělávání v zahraničí, uplatní stejná pravidla, která jsou uvedena ve školském zákoně a stávajících prováděcích předpisech. Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou.

 

Ustanovení o přijímacím řízení na střední školy ve školském zákoně (vybraná ustanovení)

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů - podrobně ZDE

Další informace na webu:

Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje: http://www.edulk.cz

Informační systém pro absolventy škol: www.infoabsolvent.cz

Pomoc školám, rodičům a žákům: www.npi.cz, www.scio.cz

Informace o stavu zaměstnanosti v ČR a regionech: www.czso.cz

Databáze povolání: http://www.nsp.cz