Informace o přijímacím řízení do středních škol ve školním roce 2019/2020

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo.

Kdo se může účastnit přijímacího řízení

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří v termínu stanoveném školským zákonem podali úplnou přihlášku řediteli střední školy.

Obsah a forma přijímací zkoušky

Obsah i forma přijímací zkoušky zachovány a odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání a nemění se ani ředitelem školy dříve stanovená kritéria či předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání.

Jednotná přijímací zkouška osahuje 

1. písemný  test ze vzdělávacího oboru    Český jazyk a literatura

2. písemný  test ze vzdělávacího oboru    Matematika a její aplikace

Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek

Každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu, přičemž způsob omlouvání se neliší od úpravy ve školském zákoně).

Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí).

Škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí, obdrží prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále též „Centrum“) výsledky uchazeče.

Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje Centrum, kterému ještě v den konání jednotné přijímací zkoušky pošle škola naskenované testy. Centrum je povinno zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dní. Škola má pak 1 den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky uchazečů, což má za cíl urychlit délku trvání přijímacího řízení tak, aby uchazeči znali výsledky v co nejkratším možném termínu.

Zveřejnění výsledků a přijímání uchazečů na uvolněná místa

Škola vyvěsí seznam s výsledky 8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací zkoušky na veřejně přístupném místě ve škole a na svých webových stránkách, a to alespoň na dobu 15 dnů. Uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem.

Změna nastává ve způsobu uplatnění opravného prostředku. Zákon říká, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné. K tomu se přistoupilo z důvodu urychlení procesu přijímání.

Uchazeči nepřichází o možnost být operativně přijati na místa, která budou uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“ (tedy o možnost „být přijati na odvolání“ jak je ve veřejnosti vžito). Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Ředitel bude moci sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků.  Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách ministerstvo.

U oborů středního vzdělání s výučním listem se nemusí s vyhodnocováním přijímacího řízení čekat na konání jednotné přijímací zkoušky a lze jej učinit i s předstihem (např. v průběhu dubna či května). Ředitel školy v tomto případě zveřejní seznam uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí.

Aby se sladily termíny s jednotnou přijímací zkouškou a uchazeč si mohl kvalifikovaně vybrat preferovanou variantu střední školy v případě, že se hlásí současně např. na maturitní a nematuritní obor, ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů také nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve). Nově je ovšem stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí opakovaně bez účasti krajského úřadu.

Odevzdání zápisového lístku

Lhůta je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

Další pravidla pro konání přijímací zkoušky

V přijímacím řízení se pro úpravu podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo osob, které získali předchozí vzdělávání v zahraničí, uplatní stejná pravidla, která jsou uvedena ve školském zákoně a stávajících prováděcích předpisech. Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou.

 

Další informace na webu:

Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje: www.edulk.cz

Systém ISA: www.infoabsolvent.cz

Průvodce světem povolání: www.techyes.info, www.risa.cz

Prezentace středních škol: www.nuov.cz, www.uiv.cz, www.vzdelavani.cz

Metodika výběru povolání - Integrovaný systém typových pozic : www.istp.cz

Informace o stavu zaměstnanosti v ČR a regionech: www.czso.cz