Individuální přístup k žákům

Individuální přístup je důležitým principem, na kterém je postavena naše škola. Zároveň neustále pečujeme o dobré mezilidské vztahy,  vytváíme atmosféru důvěry a spolupráce.  Podporujeme u žáků aktivitu, tvořivost a příležitost zažít úspěch. Vedeme žákům osobní portfólia.

- velkou péči věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
- systematicky pracujeme s nadanými žáky
- efektivně pracujeme s žákovským parlamentem
- podporujeme různorodou zájmovou činnost žáků, nabízíme široké spektrum kroužků
- podporujeme sebedůvěru žáků