Informace k obnovení školní docházky na I. stupni od 25.5.2020

$article->head

Informace k otevření I. stupně ZŠ a MŠ Zákupy od 25.5.2020

Organizace vzdělávacích aktivit a další souvislosti:

 • Obnovení školní docházky na I. stupni základní školy bude probíhat od pondělí 25.5.2020 do konce školního roku 2019/2020 (30.6.2020). Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin žáků a jejich rodinných příslušníků, ale stejně tak i pedagogických i nepedagogických pracovníků, bude nadále pokračovat distanční výuka. 
 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 14. 5. 2020. Prosím informujte do tohoto data třídní učitele o zájmu o docházku do školy prostřednictvím zprávy zaslané e-mailem nebo zprávou v Bakalářích.
 • Před prvním vstupem do školy předloží zákonný zástupce žáka (případně žák):
  a) „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a seznámení s rizikovými skupinami stanovenými Ministerstvem zdravotnictví. Čestné prohlášení převezme a zkontroluje u vstupu do školy pověřený zaměstnanec.
  b) "Přihlášku k výuce ve škole od 25.5.2020 a informaci o pravidelném odchodu žáka ze školy".
  Oba formuláře si můžete stáhnout z webových stránek školy nebo si je vyzvednout ve vestibulu školy.
 • Čestné prohlášení a přihlášku převezme a zkontroluje u vstupu do školy pověřený zaměstnanec. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 • Vzdělávací aktivity a zájmové vzdělávání budou realizovány pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
 • Vzdělávací aktivity budou probíhat každý pracovní den.
 • Dopolední vzdělávací aktivity budou probíhat 4 vyučovací hodiny, mezi hodinami budou běžné přestávky. Začátek vyučování je stanoven od 7:55 hodin, konec v 11:35 hodin. Poté bude následovat stravování ve školní jídelně, případně odchod domů.
 • Obsah dopoledních vzdělávacích aktivit bude totožný s obsahem distanční výuky.
 • Výuku povedou učitelé (jedna paní učitelka z ročníku povede distanční výuku, druhá bude zajišťovat výuku ve škole). Dále mohou výuku vést i vychovatelky a asistenti pedagoga – záleží na počtu skupin žáků.
 • V odpolední části bude probíhat zájmové vzdělávání (dle ŠVP školní družiny) do 16:00 hodin (to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách).
 • Úplata za školské služby ve školní družině se nehradí a do školní družiny mohou i žáci, kteří do ní běžně nedochází.

Cesta do školy a ze školy:

 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: zakrytí úst a nosu rouškou, dodržení odstupů 2 metry (není nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou:

 • Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů: minimalizuje shromažďování osob před školou, je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními, pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou.
 • První den žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník, který žáky zorganizuje do skupiny a zajistí plynulý odchod do určené třídy.
 • V dalších dnech budou žáci přicházet do školy určenými vchody, v určený čas a plynule se přesunou do tříd.
 • Odchod žáků ze školy bude probíhat po skončení dopolední vzdělávací části, případně později (do 16:00 hodin), na základě písemné informace o pravidelném odchodu žáka ze školy podepsané zákonným zástupcem.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení:

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze zdravým žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Rodiče nesmí vstupovat s žáky do budovy školy.
 • Při vstupu žáků do školy bude žákům měřena teplota bezkontaktním teploměrem k měření tělesné teploty.
 • Žáci se v šatnách přezují a povinně použijí dezinfekci na ruce. Svrchní oblečení a obuv si odnesou k učebně, kde bude probíhat výuka (dodržení odstupů 2 m). Obuv odloží na určeném místě před učebnou, svrchní oblečení na židli ve třídě.
 • Žáci I. stupně nebudou ukládat věci do šatní skříňky z důvodu používání skříňky dvojicí žáků. Z tohoto důvodu budou žáci nosit domů i bačkory a další věci, které jinak běžně nechávali ve skříňkách.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola po příchodu vymezí žákům prostory, ve kterých se mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k vyřazení žáka ze vzdělávacích aktivit.

V budově školy:

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude škola organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty, jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech budou žáci i zaměstnanci dodržovat odstupy 2 metry vždy, když je to možné.
 • Škola zajistila ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce a ochranných pomůcek.

Ve třídě:

 • Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), a poté ruce opětovně i vydezinfikují.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně:

 • Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.
 • Ranní družina nebude poskytována.
 • Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit bude volena tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.
 • Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 • Hodnocení žáka bude nedílnou součástí procesu vzdělávání. Viz. manuál MŠMT.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.

Při podezření na možné příznaky COVID-19:

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování:

Školní stravování bude probíhat při zajištění níže uvedených pravidel:

 • Pokrmy bude vydávat personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • V jídelně se při výdeji jídla nebudou potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. Mezi jednotlivými skupinami budou zajištěny rozestupy.
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce mýdlem a použije dezinfekci na ruce.
 • Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Přiložené soubory:

 • Manuál MŠMT k obnovení docházky do školských zařízení.
 • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými skupinami stanovenými Ministerstvem zdravotnictví.
 • Přihláška k výuce ve škole od 25.5.2020 a informace o pravidelném odchodu žáka ze školy.

Uděláme maximum pro bezpečnost Vašich dětí i nás všech.

 

Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 06.05.2020
Ročník: 2019-2020