HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

$article->head

POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška“), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku. Školní řád naší školy obsahuje pravidla, která by v nynějších podmínkách ztížila možnost hodnocení žáků, jelikož se v nich nepočítá s nestandardním obdobím vyučování na dálku. Například pravidlo o minimálním počtu známek nutných ke klasifikaci v daném pololetí, nebo absenci možnosti brát v potaz jiné formy vzdělávání než prezenční. Přijatá Vyhláška MŠMT se použije přednostně, tzn. pravidla ve školním řádu, která jsou v rozporu s Vyhláškou nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle Vyhlášky, se nepoužijí.

Postup školy pro průběžné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech během uzavření škol a vzdělávání na dálku

1. Jelikož jsou výrazně odlišné podmínky pro vzdělávání na dálku v jednotlivých rodinách je v této situaci obtížné zajistit spravedlivé hodnocení všech žáků.

2. Zcela nová situace a složitost vzdělávání na dálku vyžaduje ještě více než obvykle soustředit pozornost na hlavní cíl hodnocení, kterým je podpora učení žáků. Práci žáků v rámci vzdělávání na dálku budeme hodnotit primárně slovně, motivačním způsobem, budeme zdůrazňovat žákům to podstatné, a tím podpoříme jejich učení.

3. V průběhu vzdělávání na dálku budeme ve větší míře poskytovat hodnocení podporující žáky v tom, aby dokázali více samostatně organizovat svoje vzdělávání a průběžně zlepšovat své vzdělávací výsledky. Budeme využívat především formativní hodnocení.

4. V průběhu vzdělávání na dálku, kromě formativního (slovního) hodnocení dovednosti žáků učit se, budeme také hodnotit dovednosti žáků pracovat s formativní zpětnou vazbou od učitele.

5. Škola doplnila formativní hodnocení i jednoduchým sumativním hodnocením v evidenčním systému Bakalář (1 – bezchybně odevzdaná práce; X – práce odevzdaná s chybou, chybami; N – práce neodevzdána). Zákonní zástupci takto získají přehled, jak žáci pracují.

Postup pro závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení

1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. Druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok.

2. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

3. Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol bude (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohledněno:

  • snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů,
  • samostatná práce žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky,
  • četba související se zadanými úkoly,
  • portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele),
  • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

4. Škola pro závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků na konci II. pololetí školního roku 2019/2020 použije klasifikaci.

5. Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný.

6. Také nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.

7. Samozřejmě platí, že do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

SPECIFIKA HODNOCENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Pro hodnocení žáků základních škol vedle Vyhlášky platí i nadále pravidla pro hodnocení uvedená v zákoně č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Důležité je připomenout následující:

a) Pokud bude žák i při využití všech výše uvedených postupů hodnocen z některého předmětu na vysvědčení na konci druhého pololetí stupněm „nedostatečný“, bude celkové hodnocení „neprospěl“. Poté se uplatní pravidla dle § 52 a 53 o opravných zkouškách a případném opakování ročníku. K takovéto situaci, vzhledem k možnostem dle Vyhlášky, může dojít jen ve zcela výjimečných, nezpochybnitelných případech.

b) Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 52 odst. 4 školského zákona). Termín takového přezkoušení je možné podle školského zákona individuálně dohodnout se zákonným zástupcem.

Uzavření hodnocení za druhé pololetí v náhradním termínu

V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití speciálních pravidel ve Vyhlášce, pak je nutné v souladu s § 52 odst. 3 školského zákona stanovit náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku. Předmětem hodnocení v náhradním termínu může být vzdělávací obsah pouze za období do 10. března 2020 a podpůrně vzdělávací obsahy za období od 11. března 2020. Nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce 2. pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“. Také těmto žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 52 odst. 4 školského zákona). Termín takového přezkoušení je možné podle školského zákona individuálně dohodnout se zákonným zástupcem.

Postup do vyššího ročníku

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. Pokud bude žák i při využití všech výše uvedených postupů hodnocen z některého předmětu na vysvědčení na konci druhého pololetí stupněm „nedostatečný“, bude celkové hodnocení „neprospěl“. Poté se uplatní pravidla dle § 52 a 53 o opravných zkouškách a případném opakování ročníku. K takovéto situaci, vzhledem k možnostem dle Vyhlášky k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020, může dojít jen ve zcela výjimečných, nezpochybnitelných případech. Závažné důsledky by celkové hodnocení „neprospěl“ mělo především pro žáky 9. ročníku, kteří by nezískali základní vzdělání.
 

Předávání vysvědčení za druhé pololetí

V tomto případě se uplatní stávající právní úprava, tzn. podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku platí, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů, Vás budeme informovat, zejména na našich webových stránkách.

Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 12.05.2020
Ročník: 2019-2020