Výchovná poradkyně :

Mgr.Květa Kňobortová, tel.: +420 487 883 843, e-mail: knobortova@zszakupy.cz

Konzultační hodiny: pátek7:30 - 8:30 hodin, jindy po domluvě

Kontakt na PPP v České Lípě : http://www.pppcl.cz

Výchovné poradenství

Výchovný poradce pro 1. a 2. stupeň vykonává činnosti poradenské, informační a metodické, které vykonává ve školním poradenském pracovišti. Poradenské činnosti pro žáky a rodiče:
1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, tj. zejména:
a) koordinace poskytovaných informací o možnostech volby povolání ve vzdělávání a služeb diagnosticko-poradenských orientovaných na individuální poradenskou podporu ve vzdělávací a profesní dráze žáka,
b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),
d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),
e) se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a se střediskem výchovné péče při zajišťování poradenských služeb vyžadujících odbornou intervenci,
f) spolupráce s dalšími organizacemi, které se zabývají kariérovým poradenstvím.
2) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
3) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
4) Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole (včetně žáků nadaných a žáků se sociálním znevýhodněním), koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření (včetně zvláštního režimu přijímacích zkoušek a maturit) u těchto žáků.
5) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich jazykovému handicapu.

 

Školská poradenská zařízení
• Pedagogicko-psychologické poradny 
Pedagogicko-psychologická poradna zajišťuje odbornou péči dětem od 3 do 19 let. V případě potřeby přijímá klienty, kteří se vzdělávají na vyšších odborných školách a nástavbách. 
Hlavní činností je diagnostika příčin výchovně vzdělávacích obtíží žáků a studentů, psychologická a speciálně pedagogická pomoc při zvládání obtíží, včetně adekvátních konzultací s rodiči, učiteli a žáky/studenty. 
Služby: 
• Diagnostika školní zralosti
• Diagnostika dětí předškolního věku z důvodů nerovnoměrného vývoje
• Diagnostika specifických poruch učení a chování (dyslexie, dysgrafie, ADHD,…) 
• Podklady pro integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování 
• Pomoc při volbě další školy či povolání
• Diagnostika žáků ZŠ a SŠ s osobnostními nebo sociálně – vztahovými problémy
• Diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů a tvorba nápravných programů
• mimořádného nadání žáků
• Krizová intervence

Další služby:
• Logopedická péče pro klienty PPP
• Prevence poruch učení raných školáků a předškoláků
• Ambulantní náprava těžkých SPU

Pedagogicko-psychologická poradna Česká Lípa, Havlíčkova 443, Česká Lípa 470 01
Telefon: 487 521 673,487 522 179
Email: poradna@pppcl.cz
Provoz poradny: pondělí až čtvrtek od 8.00 do 15.30 hodin, pro neobjednané klienty – příjem žádostí, podávání informací, vyšetření jen u objednaných klientů

 Středisko výchovné péče
• Poskytuje všestrannou preventivní speciálně pedagogickou péči a psychologickou pomoc dětem a dospívajícím v obtížných životních situacích s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji
• Poskytuje konzultace, odborné informace a pomoc osobám odpovědným za výchovu - rodičům i pedagogickým pracovníkům
• Úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami a zpracovává plán aktivit prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů.
• V rámci škol a školských zařízení poskytuje metodickou pomoc

Středisko výchovné péče, Česká lípa, Havlíčkova 443,
Kontakty: telefon 487 833 161, 778 529 682
Email: info@svpcl.cl
Provoz: pondělí až čtvrtek od 7.30 - 15.30 hodin, pátek 7.30-14.00
Služby jsou bezplatné a k objednání není potřeba žádné doporučení.

 Speciálně pedagogická centra
Zajišťují tyto služby:
• Speciálně pedagogickou diagnostiku
• Komplexní psychologickou diagnostiku
• Krizovou intervenci
• Následnou ambulantní péči
• Vypracování individuálních výchovně vzdělávacích plánů a rozvojových programů
• Poradenství a konzultaci na školách a přímo v rodinách klientů
• Vypracování podkladů pro vzdělávání
• Doporučení pro potřeby uzpůsobení pro konání maturitní zkoušky u žáků s vadami řeči, tělesným postižením a vývojovými poruchami učení 

Speciální pedagogická centra pro Liberecký kraj
Tzv. SPC jsou pedagogické poradny, které nabízejí pomoc rodičům při vzdělávání dětí s různým tělesným postižením nebo omezením.
Speciální pedagogická centra (SPC) v Libereckém kraji:
SPC pro mentálně postižené a kombinované vady,
Liberecká 1734/31, Jablonec nad Nisou, 466 01
detašované pracoviště Polní 10, Jablonec nad Nisou, 466 01
telefon: 480 003 608, 483 317 588 (sekretaritát), e-mail: spc.jablonec@seznam.cz
SPC pro tělesně postižené (pro děti se tělesným postižením)
Lužická 7, Liberec 1, 460 01
telefon: 485 124 226
e-mail: spcprotp@seznam.cz
http://www.zsprotp-liberec.cz
SPC pro sluchově postižené a vady řeči (pro děti se sluchovým postižením a vadami řeči)
E. Krásnohorské 921, Liberec 14, 460 01
telefon: 482 416 402, 482 416 416, 482 416 440
http://www.ssplbc.cz
SPC pro zrakově postižené (pro děti se zrakovým postižením)
Tyršova 1, Liberec 5, 460 01
telefon: 482 710 332
SPC Sluníčko (pro děti a mládež s autismem a mentálně postižené)
Sobotecká 242, Turnov, 511 01
e-mail: spc.turnov@centrum.cz, zvsturnov@cmail.cz
telefon: 481 312 140
http://www.zvsturnov.cz
Další poradenská místa pro rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním:
Půjčovna kompenzačních pomůcek a hraček a pomůcek „Montessori“
Centrum pro zdravotně postižené LK - Jablonec nad Nisou
Emílie Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou (v tzv. Spolkovém domě)
telefon: 483 356 218, e-mail: czpjbc@volny.cz
Poradenské služby, půjčovna kompenzačních pomůcek a poskytování bezbariérové dopravy pro děti se znevýhodněním
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR,o.s. Klub Jablonec nad Nisou
Budovatelů 19 466 01 Jablonec n.N.
telefon: 721 570 233
e-mail: zp.deti.jablonec@seznam.cz, http://www.arpzpd.cz
Zvláštní škola a pomocná škola, Speciálně pedagogické centrum pro děti se zdravotním postižením
Alvalída s.r.o.
Hanychovská 3/743, Liberec 3, 460 10
telefon: 486 136 010, 486 136 011
e-mail: alvalida_2003@volny.cz
http://www.alvalida.wz.cz
Další poradenství v záležitostech zdravotního znevýhodnění u organizací uvedených v Katalogu sociálních služeb Jablonecka.

Centrum krizové intervence Rumburk
Poskytuje služby krizové intervence (odborná metoda práce s uživateli, kteří jsou v nepříznivé situaci):
• Zorientovat se v nepříznivé situaci • Nalézt opěrné body a zapojit vlastní síly • Podpořit vlastní řešení problému • Nahlédnout na krizi jako na příležitost změny, zlepšení • Získat podporu a prostor pro ventilaci a uspořádání myšlenek a emocí • Poskytnout informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace
Centrum krizové intervence Rumburk budova nádraží č.p. 492 408 01 Rumburk Telefon: 475 511 811, 475 603 39 (provoz nepřetržitý) Web: www.spirala-ul.cz E-mail: spirala.cki@volny.cz
Městský úřad Šluknov nám. Míru 1 407 77 Šluknov Sociální pracovnice: Bc. Marcela Postlerová Telefon: 412 315 329 E-mail: postlerova@mesto-sluknov.cz
Městský úřad Rumburk tř. 9. května 1366/48 408 01 Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví: Ing. Bc. Denisa Svobodová (vedoucí odboru) Telefon: 412 356 29 E-mail:sv@rumburk.cz
Klinický psycholog
Mgr. Brázdová Dana Masarykovo náměstí 21/194 40501 Děčín Telefon: 412558285 Email: dana.brazdova@email.cz
Mgr. Naďa Kravcivová Československé armády 1566/2 47001 Česká Lípa Telefon: 487 877 646 E-mail: kravcivova.n@volny.cz
Dětská psychiatrická ordinace MUDr. Pavel Kozlík Pohraniční 1288/1 405 02 Děčín Telefon: 412 512 039