Zvláštní zápis do MŠ pro děti z Ukrajiny

Zvláštní zápis do MŠ pro děti z Ukrajiny

Zápis k předškolnímu vzdělávání – zvláštní zápis pro děti z Ukrajiny – MŠ Zákupy školní rok 2022/2023

Zápis je určen pouze dětem, na které se vztahuje §1 zákona č.67/2022 Sb., Lex Ukrajina.

Jedná se tedy o děti:

a) kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině (prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany)

b) kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou (prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu)

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává:

a) zákonný zástupce dítěte, prarodič, zletilý sourozenec

b) osoba, která má dítě svěřené do péče

c) obecný opatrovník určený soudem

c) ústavní zařízení, do kterého je dítě svěřeno.

 

Termín zápisu: středa 1. 6. 2022 od 13:00 do 17:00 hod.

Místo zápisu: Mateřská škola, Školní 347, Zákupy 

 

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy:

1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 – školský zákon) s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy - území obce Zákupy (Zákupy, Nové Zákupy, Kamenice, Šidlov, Lasvice, Božíkov, Veselí, Brenná).

2. Dítě s místem trvalého pobytu na území obce Zákupy, které k 1. 9. 2022 dosáhne věku 3 let, podle data narození od věkově nejstarších.

3. Dítě s místem trvalého pobytu na území obce Zákupy, které k 31. 12. 2022 dosáhne věku 3 let, podle data narození od věkově nejstarších.

4. Dítě s místem trvalého pobytu na území obce Bohatice, Velenice a Lindava v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

5. Dítě, které k 1. 9. 2022 dosáhne věku 3 let, podle data narození, od věkově nejstarších.

Pro děti narozené v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 je zápis k předškolnímu vzdělávání povinný.

 

Správní řízení probíhá standartním způsobem, je nutné doložit:

· k nahlédnutí originál (nikoli kopii) dokladu totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochraně)

· prokazatelné doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti

· potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (ke stažení na webových stránkách MŠ nebo osobně v obou MŠ)

· žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (ke stažení na webových stránkách MŠ nebo osobně v obou MŠ) – lze vyplnit v den zápisu v MŠ

 

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí v obou MŠ a na webových stránkách školy 6. 6. 2022. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

Schůzka pro rodiče přijatých dětí se bude konat ve školní jídelně (vchod z terasy) 7. 6. 2022 v 16 hodin. Účast nutná, budete podepisovat Rozhodnutí o přijetí dítěte a vyplňovat Evidenční list dítěte.

 

 

Autor: Eva Šefčíková
Publikováno: 11.05.2022
Třída: MŠ Školní