Informace k provozu MŠ od 12. 4. 2021 - aktualizováno 12.4.2021

Informace k provozu MŠ od 12. 4. 2021 - aktualizováno 12.4.2021

Aktualizováno 12.4.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6.dubna 2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí v MŠ (zde):

Od 12. 4. 2021 je školám uložena povinnost testovat děti 2x týdně Ag testy – v naší škole v pondělí a ve čtvrtek, případně při prvním příchodu do školy – testy „LEPU“

K testování se může dostavit dítě pouze, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Dítě nemůže být k testování nuceno, jejich neúčast nebude nijak sankciována, nemohou se ale zúčastnit prezenční výuky (jejich neúčast bude omluvena).

U testování dětí předškolního věku je umožněna osobní přítomnost zákonného zástupce.

Testování se neprovádí u dětí, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce dítěte prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře).

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách (zde)

Organizace testování v MŠ:

Děti budou testovány v přízemí ve třídě A za přítomnosti zákonného zástupce a asistence zaměstnance školy.

Rodiče, myslete na včasný příchod do MŠ (test 15 minut, příprava dítěte na příchod do třídy).
 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 (zde):

V mateřských školách
- dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání, ve skupině maximálně 15 dětí.
- dětem jejichž zákonní zástupci jsou:
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Příslušnost k vybraným profesím zakonný zástupce doloží škole potvrzením  zaměstnavatele.
 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest (zde). Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že: 

V mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

 

Veškeré informace naleznete na: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021 a https://testovani.edu.cz/pro-rodice

 

  

 

 

 

Autor: Eva Šefčíková
Publikováno: 08.04.2021
Třída: MŠ Školní