Volby do školské rady

$article->head

Vážení rodiče,

volby do školské rady (dále jen ŠR) za zákonné zástupce žáků, pro volební období 06 2024 – 05 2027, se uskuteční v rámci třídních schůzek dne 16.4.2024. Bližší informace k průběhu voleb obdržíte v den konání na třídních schůzkách prostřednictvím třídních důvěrníků SRPŠ. Zákonní zástupci, kteří se nemohou účastnit třídních schůzek, mají možnost dodatečne odvolit ve dnech 17.4. – 19.4.2024 v čase 14:00 – 17:00 hodin v kanceláři zástupce ředitele školy.

Žádáme zájemce o práci ve ŠR, aby kontaktovali vedení školy osobně či telefonicky na čísle 721 746 302, nebo elektronicky na adrese skola@zszakupy.cz  nejpozději do 15.března 2024.

Informace o náplni práce ŠR, volební řád  a harmonogram voleb do ŠR jsou zveřejněny na https://www.zszakupy.cz/skola/skolska-rada .

Jména kandidátů do ŠR budou zveřejněna v dubnovém čísle Zákupského zpravodaje a na webových stránkách školy.

ŠR je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. ŠR byla při ZŠ a MŠ Zákupy zřízena usnesením zastupitelstva města ze dne 28.4.2005 jako tříčlenná. Třetinu členů ŠR jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů ŠR je tři roky.

ŠR se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávy o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli.

Volební právo je osobním právem rodičů (zákonných zástupců), hlasuje tedy každý z nich. Každý zákonný zástupce hlasuje jen jednou, bez ohledu na to, kolik dětí má ve škole. Zákonný zástupce nevolí „za své dítě“, ale sám za sebe. Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy a v Zákupském zpravodaji.

Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 13.02.2024
Ročník: 2022-2023