Informace k provozu ZŠ a MŠ Zákupy od 12. dubna 2021

$article->head

Vloženo 7.4.2021, aktualizace 9.4.2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k TESTOVÁNÍ dětí a žáků ve školách (ZDE):

 • Od 12. 4. 2021 je školám uložena povinnost testovat děti a žáky 2x týdně Ag testy - v naší škole v pondělí a ve čtvrtek, případně při prvním příchodu do školy - testy "LEPU".
 • K testování se může dostavit dítě či žák pouze, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 • Dítě ani žák nemohou být k testování nuceni, jejich neúčast nebude nijak sankciována, nemohou se ale zúčastnit prezenční výuky (jejich neúčast bude omluvena).
 • Testování se neprovádí u žáků, kteří prodělali onemocnění COVID-19  a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře).
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Povinné testování se netýká individuálních konzultací, skupinových však ano.
 • Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách ZDE .

Organizace testování ve škole

 • Žáci docházející do školní družiny se budou testovat v prostoru družiny pod dohledem a za asistence vychovatelek školní družiny.
 • Žáci, kteří nedochází do družiny, se budou testovat ve svých třídách pod dohledem a za asistence třídních učitelek. Testování bude probíhat po příchodu žáků do školy.
 • V případě testování žáků 1. – 3. ročníků je umožněna asistence zákonného zástupce. Tito žáci se za asistence rodičů budou testovat v malé tělocvičně ZŠ pod dohledem zaměstnanců školy. Testování v tělocvičně bude probíhat od 7:30 do 8:00 hodin.
 • Testování pro žáky, kteří nestihnou žádnou z předchozích možností, proběhne v malé tělocvičně za dohledu a asistence zaměstnanců školy.
 • Nabízíme možnost testování žáků 9. tříd před přijímacími zkouškami, vystavíme potvrzení. Zájemci kontaktujte včas ZŘŠ pro II. stupeň Mgr. Lindu Klimentovou.

Postup po testování

 • Pokud bude antigenní test negativní, žák se může zúčastnit vzdělávání.
 • Pokud bude antigenní test pozitivní, vystaví škola "Potvrzení o o pozitivním výsledku antigenního testu".
 • Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, pozitivní žák odchází domů, musí se objednat na konfirmační PCR test, nebude docházet do školy.
 • Pokud bude pozitivní test ve čtvrtek, odchází domů celá třída a počká mimo prezenční výuku na potvrzovací PCR test pozitivního žáka. Pokud se nákaza potvrdí, bude se tím zabývat hygiena. Přehledný postup při výsledcích testů posílám v diagramu v příloze.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje OSOBNÍ PŘÍTOMNOST NA VZDĚLÁVÁNÍ nově od 12. 4. 2021 (ZDE):

V mateřských školách

 • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání, ve skupině maximálně 15 dětí.
 • Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem, jejichž zákonní zástupci jsou zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb; pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy; zaměstnanci bezpečnostních sborů; příslušníci ozbrojených sil; zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví; zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; zaměstnanci Úřadu práce České republiky; zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení; zaměstnanci Finanční správy České republiky.

V základních školách

 • žákům 1. stupně, a to rotačním způsobem,
 • v týdnu od 12.4. do 16. 4. se budou prezenčně vzdělávat žáci ze tříd 1.A, 2.A, 3.B, 4.A, 5.A,
 • v týdnu od 19.4. do 23.4. se budou prezenčně vzdělávat žáci ze tříd 1.B, 2.B, 3.A, 4.B, 5.B,
 • v dalších týdnech budou třídy pokračovat v daných rotacích,
 • školní družina bude v provozu pro prezenčně vzdělávané žáky od 6:30 hodin,
 • pro žáky, kteří nechodí do ŠD bude škola otevřena v 7:30 hodin,
 • vyučování bude probíhat dle standardního rozvrhu s tím, že jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv, 
 • třídy druhého stupně pokračují v distanční výuce a budou umožněny skupinové konzultace pro max. 6 žáků (příprava na přijímací zkoušky, doučování),
 • homogenita tříd a skupin je povinná s výjimkou skupinové konzultace.

Ve školních družinách

 • žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky, a to za podmínky, že v oddělení jsou přítomni žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.
 • Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v školních družinách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem, jejichž zákonní zástupci jsou zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb; pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy; zaměstnanci bezpečnostních sborů; příslušníci ozbrojených sil; zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví; zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; zaměstnanci Úřadu práce České republiky; zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení; zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Školní jídelna

 • Žáci - strávníci, kteří se zúčastní prezenční výuky mají obědy automaticky přihlášeny. V případě nemoci nezapomeňte obědy odhlásit.
 • Všem žákům na distanční výuce bude oběd automaticky odhlášen. V případě zájmu o odběr obědů si musí žák oběd opětovně přihlásit. Žáci mají možnost oběd odebrat do jídlonosičů v době od 11:30 do 12:00 hod.. Do jídelny žáci vstupují vchodem z terasy.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k OCHRANĚ DÝCHACÍCH CEST (ZDE). Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že: 

 • v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu,
 • v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku,
 • výjimky a bližší podrobnosti jsou stanoveny v daném mimořádném opatření.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování uchazečů před přijímacími zkouškami na střední školy (ZDE).

 • Středním školám se ukládá povinnost informovat na svých webových stránkách uchazeče o povinnosti testování.
 • Základním školám se ukládá informovat žáky 5., 7. a 9. ročníků o povinnostech vyplývajících z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání - uchazeče jsme připraveni otestovat a vystavit jim potvrzení.
 • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Veškeré informace naleznete na: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021 a na https://testovani.edu.cz/pro-rodice

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na prostřednictvím Bakalářů, e-mailu, nebo na telefonech 487 883 841 (ŘŠ), 487 883 844 (ZŘŠ I.st.), 487 883 857 (ZŘŠ II.st.), 487 883 843 (sekretariát).
.

Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 07.04.2021
Ročník: 2020-2021