Informace k organizaci a provozu školy vzhledem ke Covid-19

$article->head

Informace k organizaci a zabezpečení provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a silné intenzitě výskytu onemocnění Covid-19 v ČR, zavádíme přísnější podmínky provozu a vnitřního režimu ve škole. Postupy školy a její preventivní opatření vychází z pokynů MŠMT a MZd.

Provoz školy – základní informace

 • Škola zahájí svou činnost v plném rozsahu. 
 • Není vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti, není omezen počet žáků ve třídě.
 • Roušky v současné době ve škole povinné nejsou. Povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy je stanovena u 2. stupně pohotovosti dle „semaforu“ – tj. při zhoršení epidemiologické situace.
 • Základním komunikačním kanálem pro předávání informací je školní informační systém Bakalář. Je nutné důsledně zaktualizovat kontakty na zákonné zástupce, proto prosíme o pečlivé vyplnění dotazníků, které Vám pošlou třídní učitelé.
 • Učitelé budou žáky průběžně seznamovat se zásadami osobní a respirační hygieny a protiepidemickými opatřeními.
 • Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Žádáme Vás o zodpovědné chování.
 • Vstup zdravých žáků do budovy školy bude umožněn již v 7:15 hod., vchodem do šaten. Tímto vchodem vstupují pouze žáci, nikoliv doprovázející osoby.
 • Rodiče a cizí osoby vstupují do budovy školy pouze hlavním vchodem a jen v nejnutnějších případech. Pokud to půjde, domluví si schůzku předem.
 • Žáci se v prostoru šaten budou pohybovat pokud možno jednotlivě, je zakázáno se v šatnách zdržovat. Po skončení výuky či dalších školních aktivit a činností žáci opustí školu bez zbytečného odkladu.
 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
 • Vyučující zajistí časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor okny a nucenou ventilací.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou. Ručníky na jedno použití jsou na toaletách, ve všech třídách a v umývárnách.
 • Škola zajistila ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce a ochranných pomůcek. Ve škole bude probíhat častější úklid, větrání a dezinfekce používaných prostor.
 • Škola omezí na nejmenší možnou míru přesouvání žáků mezi učebnami a v dalších prostorách školy. Pokud bude učebna využívána více než jednou skupinou žáků, bude před opětovným užitím učebny prováděna dezinfekce povrchů a intenzivní větrání.
 • Škola v průběhu roku zredukuje konání aktivit, které nejsou nutné k naplnění školního vzdělávacího programu a kde dochází ke koncentraci vyššího množství počtu lidí.
 • Pravidla chování ve společných prostorách školy (šatny, chodby, školní jídelna, toalety): ve společných prostorách školy se žáci zdržují co nejméně, ve třídách se nenavštěvují, používají toalety nejbližší k učebně, dodržují respirační hygienu a hygienu rukou. Je zakázaný pohyb mezi patry a pavilony, vyjma přesunů souvisejících s výukou.
 • Škola se řídí obecnými doporučeními MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví - tzv. semaforem.

Stravování ve školní jídelně

 • Žáci si před příchodem do školní jídelny umyjí ruce a použijí dezinfekci.
 • Při čekání na výdej jídel žáci dodržují odstup od žáků z jiných tříd.
 • Výdej obědů je umožněn v intervalu od 11.30 do 13.45 hod. dle rozvrhu pro jednotlivé třídy.
 • Žáci si sedají ke stolům odděleně od žáků z jiných tříd.
 • Je zakázán samoobslužný výdej. Žáci si odeberou tác s připraveným obědem, nápojem a příborem.  
 • Personál školní jídelny při výdeji používá roušku a rukavice.
 • Cizím strávníkům škola do odvolání nebude obědy zajišťovat.
 • Vedoucí školní jídelny zajistí v průběhu dne opakovaně dezinfekci stolů a objednávkového terminálu.

Školní družina

 • Provoz školní družiny je organizován takto: 1 oddělení – žáci I. ročníku, 2. oddělení -  žáci II a III. ročníku, 3. oddělení – žáci IV. a V. ročníku.
 • Aktivity jsou organizovány tak, aby se minimalizoval kontakt žáků z jednotlivých oddělení.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid - 19

 • Škola má povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby.
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění bude škola volit tento postup:
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce – škola neprodleně informuje zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy a potupuje dle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka do předem připravené samostatné místnosti a současně bude informován zákonný zástupce o nutnosti   bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy.
 • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzuje lékař).

Výskyt onemocnění Covid - 19

 • Školu v případě výskytu onemocnění kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce žáků a zřizovatele.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

V Zákupech dne 28. srpna 2020                                                                                                      

Mgr. Čestmír Kopřiva, ředitel školy

Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 28.08.2020
Ročník: 2019-2020